Ondernemingsrecht

Elke onderneming wordt in haar dagelijkse activiteit geconfronteerd met grote en kleine juridische problemen en vraagstukken. Elke advocaat bij Pauwels Advocaten kan ook voor uw onderneming een solide juridische partner zijn, die een belangrijke meerwaarde kan bieden bij de afhandeling van juridische dossiers.

Onze waarden van vakbekwaamheid, doorzetting en bereikbaarheid zijn ook in het handelsrecht van toepassing, zowel op het vlak van adviesverstrekking als bij het voeren van procedures voor de rechtbank.

Binnen het ondernemingsrecht focussen wij voornamelijk op vier deeldomeinen: handelsgeschillen, huurrecht, insolventierecht en incasso

Handelsgeschillen
arrow down.2.3.1 Created with Sketch.

Met handelsgeschillen bedoelen wij juridische discussies van allerlei aard tussen ondernemingen. Het gaat dan bijvoorbeeld over een geschil met een leverancier of een klant over de uitvoering van een contract.

Pauwels Advocaten kan buigen over een ruime praktijkervaring en begeleidt uw onderneming met advies, of staat u bij in gerechtelijke procedures voor de rechtbank.

Huurrecht
arrow down.2.3.1 Created with Sketch.

Pauwels Advocaten heeft sinds jaar en dag een grondige kennis in de behandeling van (complexe) huurgeschillen, voornamelijk op het vlak van handelshuur en woninghuur. Wij treden meestal op voor de verhuurders, waaronder vele particulieren, vastgoedvennootschappen en sociale huisvestigingsmaatschappijen.

De materie van het huurrecht is misschien wel onze meest traditionele specialisatie: Achiel Pauwels, vader van Francine Pauwels en grootvader van Pieter Pauwels, was vrederechter te Sint-Niklaas en auteur van het eerste standaardwerk over handelshuur. Het kantoor volgt systematisch alle werken en studiedagen op het vlak van handelshuur en woninghuur, om alle ontwikkelingen te kunnen toepassen in de dagelijkse praktijk.

Insolventierecht
arrow down.2.3.1 Created with Sketch.

In het hedendaags handelsverkeer wint het insolventierecht aan belang. Getuige hiervan zijn de talrijke initiatieven van de wetgever. De talrijke faillissementen zijn een harde realiteit, en elke onderneming krijgt vroeg of laat wel eens te maken met een faillissement van een klant of een leverancier. In dergelijke gevallen is het van belang om snel te handelen en te beschikken over de juiste juridische kennis. Het faillissementsrecht is immers zeer specifiek en aan eigen regels onderworpen.

Sinds 1977 wordt Francine Pauwels aangesteld als curator van faillissementen van de meest uiteenlopende bedrijven. Begin 2014 legde ook Pieter Pauwels de eed af van curator.

Pauwels Advocaten beschikt bijgevolg over de nodige know-how om u bij te staan in uw contacten met curatoren en het opvolgen van faillissementsgerelateerde dossiers.

GDPR en privacyrecht
arrow down.2.3.1 Created with Sketch.

Op vrijdag 25 mei 2018 treedt de GDPR in werking, of voluit de General Data Protection Regulation.

Deze nieuwe Europese Privacyverordening verplicht elke onderneming om na te denken over hoe men omgaat met persoonsgegevens.

Niet alleen moet elke onderneming vanaf 25 mei 2018 een hele reeks nieuwe verplichtingen en formaliteiten naleven, bovendien moet de onderneming ook kunnen aantonen dat zij de nieuwe privacyregels naleeft: accountability is het nieuwe codewoord!

Voor elke activiteit van gegevensverwerking zal u moeten aantonen wat u bewaart, waar, hoe en waarom, en dit kunnen staven!

Voortaan zullen ook inbreuken kunnen gestraft worden met administratieve geldboetes tot 20.000.000, 00 EUR of 4 % van de wereldwijde omzet. Het zal allicht niet onmiddellijk zo’n vaart lopen, maar vanaf 25 mei 2018 bestaat toch het risico dat een misnoegde werknemer, klant of concurrent een klacht indient bij de Privacycommissie waardoor u onderworpen wordt aan een controle.

Elke onderneming dient de nieuwe privacyregels na te leven!

Als u als onderneming meent te kunnen ontsnappen aan de GDPR, bent u er aan voor de moeite: elke onderneming verwerkt immers persoonsgegevens, al is het maar een beperkte klantenlijst.

Het is dus beter een inspanning te leveren en uw onderneming compliant te maken, of toch minstens al een aantal concrete aanpassingen door te voeren zodat u uitsluit dat mensen met minder goede bedoelingen uw onderneming viseren.

You never walk alone!

Pauwels Advocaten heeft ondertussen de GDPR grondig bestudeerd en een plan van aanpak uitgewerkt om uw onderneming in overeenstemming te brengen met de nieuwe privacyregels.

Heeft u als onderneming concrete vragen over de nieuwe privacyregels? Wenst u juridische bijstand voor de implementatie van de nieuwe verplichtingen in uw onderneming? Neem dan gerust contact op met ons!