Gepubliceerd op: 24/08/2018

Hoe vraag ik eerherstel aan?

Zoals we u hebben uitgelegd in ons artikel "Een strafblad maar toch een attest van goed gedrag en zeden" kan u in bepaalde gevallen eerherstel aanvragen zodat bepaalde veroordelingen, die niet automatisch uitgewist worden, niet meer vermeld worden op uw uittreksel van het strafregister. Deze veroordelingen blijven spijtig genoeg wél voor eeuwig en altijd staan op uw strafregister, maar deze komen dan niet meer voor op het uittreksel, wat uiteraard zeer posititief is wanneer u moet solliciteren.

Wat zijn de voorwaarden om een "herstel in eer en rechten" te verkrijgen?

Om een herstel in eer en rechten te verkrijgen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • U moet de uitgesproken vrijheidsstraf ondergaan hebben en/of de opgelegde geldboete betaald hebben; 
  • U moet voldaan hebben aan de in het vonnis bepaalde verplichting tot teruggave, schadevergoeding en betaling van kosten. Als de straf wegens verjaring niet meer kan worden uitgevoerd, mag deze verjaring niet aan uzelf te wijten zijn;
  • U mag de afgelopen 10 jaar ook nog niet eerder een herstel in eer en rechten hebben genoten;
  • Bovendien moet u een proeftermijn ondergaan die kan lopen van 3 tot 10 jaar naargelang de aard van de straf en de aard van de feiten waarvoor u een herstel in eer en rechten vraagt.

Zijn deze voorwaarden niet voldaan, dan kan u geen eerherstel krijgen en heeft het ook geen zin aan de procedure te beginnen!

Hoe vraagt u nu concreet dit eerherstel aan?

Gewijzigde procedure "herstel in eer en rechten".

De procedure om eerherstel te bekomen was tot voor kort zéér eenvoudig, maar duurde lang. Door een recente wijziging van de werkwijze (zie verder) is het nu heel wat ingewikkelder geworden, maar is de duurtijd verkort.

  • Aanvraag gericht tot de Procureur des Konings.

U richt uw aanvraag tot herstel in eer en rechten aan de procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement waarin u woont, waarbij u meedeelt:

  1. Voor welke veroordeling(en) u het herstel in eer en rechten vroeg;
  2. De plaatsen waar u gedurende uw proeftijd (van 3 tot 10 jaar) verbleven hebt.

Tot voor kort was het de Procureur des Konings die uw gehele dossier onderzocht en die het nodige deed om alle attesten en kopie te bekomen.  Recent werd een zeer ingrijpende wijziging doorgevoerd in de werkwijze van samenstelling van de dossiers waarin men een aanvroeg heeft gedaan. Van zodra een aanvraag ingediend is bij de Procureur, krijgt de u (de aanvrager) een volledig overzicht van uw strafrechtelijk verleden toegestuurd, samen met de mededeling dat u zélf moet instaan voor het samenstellen van zijn/haar dossier. De rollen worden omgekeerd: het is nu aan de aanvrager zelf om alle nodige attesten en kopies op te vragen (waaruit blijkt dat alle boetes betaald zijn en alle straffen uitgevoerd zijn). 

Bovendien moet men alle nodige attesten en kopies meestal binnen een termijn van zes maanden verzamelen. Dit is voor de meeste burgers onbegonnen werk omdat het niet altijd gemakkelijk is te weten tot wie men zich moet richten. 

  • Bevestiging aanvraag bij Politie en advies van de Burgemeester.

 Van zodra alle stukken verzameld zijn, wordt de aanvrager uitgenodigd door de politie om nog eens te gaan wat de eigenlijke reden was van de aanvraag, én wordt het advies gevraagd aan de Burgemeester. 

  • Overdracht dossier aan het Parket-Generaal bij het Hof van Beroep en beoordeling door de Kamer van Inbeschuldigingstelling.

Nadat de Procureur des Konings alles heeft gecontroleerd, wordt het dossier overgemaakt aan de Procureur-Generaal die het dossier voorlegt aan de Kamer van Inbeschuldigingstelling bij het Hof van Beroep (KI).  De KI die uiteindelijk over uw aanvraag oordeelt, organiseert 4 zittingen per jaar voor de behandeling van deze aanvragen. Als het dossier 100% in orde is en de feiten/veroordelingen eerder licht zijn, verloopt de procedure schriftelijk en moet u als aanvrager niet verschijnen voor de KI.

Als de Kamer van Inbeschuldigingstelling vragen heeft omtrent de motivatie van de aanvrager of omtrent de gepleegde feiten (vooral als er ernstige feiten gepleegd zijn)  zal de aanvrager gehoord worden en daartoe een dagvaarding ontvangen. Enkel in dit geval moet u ook de kosten van deze dagvaarding betalen en zijn er kosten verbonden aan de procedure (die voor het overige dus kosteloos is).