Gepubliceerd op: 06/09/2017

Webinar Update Woninghuurwet!

Vlaams Huurdecreet 2018

Sinds 1 juli 2014 is het Vlaams gewest bevoegd voor o.a. de woninghuurwetgeving en woonfiscaliteit. Op 14 juli laatstleden keurde de Vlaamse regering het voorontwerp van het Vlaams Huurdecreet goed. Dit nieuw Vlaams Huurdecreet beoogt de modernisering van het woninghuurrecht (het huurrecht dat van toepassing is op huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder) en wil een dwingend kader uitwerken voor huurovereenkomsten die betrekking hebben op studentenhuisvesting.

Het decreet zal als Lex specialis voorrang hebben op het gemene huurrecht uit het Burgerlijk Wetboek en de Woninghuurwet volledig opheffen. Momenteel ligt het voorontwerp van Vlaams Huurdecreet ter advies bij de Vlaamse Woonraad, daarna gaat het naar de Raad van State. Het Vlaams Parlement zal allicht in het voorjaar van 2018 het ontwerpdecreet goedkeuren. De inwerkingtreding is voorzien op 1 september 2018.

Tijdens deze webinar zal Mr. Pieter Pauwels de voornaamste wijzigingen uit het nieuw Huurdecreet nader bekijken en toelichten.