Gepubliceerd op: 25/05/2019

De buitengewone kosten eindelijk opgelijst!

Buitengewone kosten van de kinderen eindelijk opgelijst!

In onze blog "Mijn ex betaalt de helft niet van de buitengewone kosten, wat nu?"   informeerden wij u reeds over de nieuwe wettelijke bepalingen inzake buitengewone kosten:

Zo is er thans duidelijkheid over de vereiste van voorafgaand overleg en akkoord.  Wanneer de ouder aan wie het verzoek tot akkoord wordt gericht nalaat hierop te reageren binnen eenentwintig dagen, wordt hij of zij geacht akkoord te zijn. In de schoolvakanties van minstens één week of meer wordt deze termijn verlengd tot dertig dagen indien het verzoek tijdens de vakantie wordt geformuleerd. Bovendien is er nu ook duidelijk dat de buitengewone kosten verjaren na vijf jaar. 

Wat nog niet in orde was, was de wettelijke lijst met buitengewone kosten. Men had dit overgelaten aan de Koning. Een Koninklijk Besluit is volgens de wetgever namelijk de meest aangewezen manier omdat hieraan gemakkelijker wijzigingen te brengen zijn.

En nu is het zover!  Het KB van 22 april 2019 "tot vaststelling van de buitengewone kosten die voortvloeien uit artikel 203, §1 van het Burgerlijk Wetboek en de wijze van tenuitvoerlegging ervan", bepaalt welke onderhoudskosten voor kinderen buitengewone kosten zijn, voor welke kosten u een voorafgaand overleg en akkoord moet hebben, en hoe de kosten moeten worden afgerekend.

Dit KB is in werking getreden op 12 mei 2019.

De lijst van de buitengewone kosten.

Tenzij u zelfs zou bepalen wat u en uw ex verstaat onder buitengewone kosten, of de Rechter dit doet, definieert het KB  welke de buitengewone kosten zijn.

 • De volgende medische en paramedische kosten:

a) de behandelingen door artsen-specialisten en de medicaties, gespecialiseerde onderzoeken en verzorging die zij voorschrijven;

b) de kosten van heelkundige ingrepen en van hospitalisatie en de specifieke behandelingen die eruit voortvloeien;

c) de medische en paramedische kosten en hulpmiddelen waaronder orthodontie, logopedie, oftalmologie, psychiatrische of psychologische behandeling, kinesitherapie, revalidatie, prothesen en apparaten, met name de aankoop van een bril, een beugel, contactlenzen, orthopedische zolen en schoenen, hoorapparaten en een rolstoel;

d) de jaarlijkse premie van een hospitalisatieverzekering of van een andere aanvullende verzekering die de ouders of één van hen moeten betalen. De premie moet betrekking hebben op de kinderen;

en dit: - voor zover de kosten bedoeld onder a), b) en c) voorgeschreven zijn door een bevoegde arts of instantie;

en - onder aftrek van de tussenkomst van het ziekenfonds, van een hospitalisatieverzekering of van een andere aanvullende verzekering.

 • De volgende kosten betreffende de schoolse opleiding :

a) meerdaagse schoolactiviteiten tijdens het schooljaar zoals ski-, zee- en bosklassen, school- en studiereizen en stages;

b) noodzakelijk gespecialiseerd en kostelijk studiemateriaal en/of schoolkledij, aan speciale taken verbonden, die vermeld staan op een lijst die de onderwijsinstelling aflevert;

c) het inschrijvingsgeld en de cursussen voor hogere studies en bijzondere opleidingen alsook niet gesubsidieerd onderwijs;

d) de aankoop van informatica-apparatuur en printers met de softwareprogramma’s die voor de studie noodzakelijk zijn;

e) de bijlessen die het kind moet volgen om in zijn schooljaar te slagen;

f) de kosten verbonden aan de huur van een studentenkamer;

g) bijkomende specifieke kosten verbonden aan een buitenlands studieprogramma; na aftrek van eventuele school- en studietoelagen en andere studiebeurzen.

 • De volgende kosten verbonden aan de ontwikkeling van de persoonlijkheid en ontplooiing van het kind, nl.:

a) kosten voor kinderopvang voor kinderen van 0 tot en met 3 jaar;

b) lidgeld, basisbenodigdheden en kosten voor kampen en stages in het kader van culturele, sportieve of artistieke activiteiten;

c) inschrijvings- en examengeld voor de rijopleiding en de theoretische en praktische examens voor een rijbewijs voor zover dit niet kosteloos langs de school kan behaald worden maar via een rijschool moet gebeuren;

 • Alle overige kosten die de ouders in een gezamenlijk akkoord als buitengewoon benoemen of die als zodanig door de rechter gekwalificeerd worden.

Het is goed dat de kosten voor kinderopvang voor kinderen van 0 tot en met 3 jaar en de hospitalisatieverzekering voortaan worden aanzien als buitengewone kosten

Isabel De Pauw
Voorafgaandelijk overleg en akkoord worden de regel!

Behalve in geval van hoogdringendheid of bewezen noodzakelijkheid, moeten alle buitengewone kosten in de lijst vermeld het voorwerp uitmaken van een voorafgaand overleg en akkoord, zowel wat de opportuniteit van de uitgave betreft als de hoogte ervan.

Hoe worden de buitengewone kosten afgerekend?

Behoudens andersluidende overeenkomst of rechterlijke beslissing, dienen de buitengewone kosten :

 1. driemaandelijks te worden afgerekend;
 2. vergezeld te gaan van een kopie van de bewijsstukken door de ouder die de betaling vraagt;
 3. te worden betaald binnen de vijftien dagen na de mededeling van de afrekening vergezeld van de bewijsstukken.

De ouder die de school- en studietoelagen en/of andere studiebeurzen, een tussenkomst van het ziekenfonds, hospitalisatieverzekering of een andere aanvullende verzekering ontvangt of geniet, bezorgt van zodra deze voorhanden zijn en minstens jaarlijks in de maand september een overzicht van alle ontvangen bedragen samen met een kopie van de bewijsstukken.

Enkele kritische beschouwingen bij al dat moois.
 • Afwijkende overeenkomsten zijn nog steeds mogelijk.

De ouders kunnen bij overeenkomst nog steeds een afwijkende lijst met buitengewone kosten bepalen. Wenst u bijvoorbeeld dat de kapperskosten of de huisartsbezoeken ook als buitengewone kosten worden aanzien, dan kan u deze opnemen in de overeenkomst. Ook de Rechtbank kan steeds van deze lijst afwijken.

 • Bepaalde buitengewone kosten ontbreken in de lijst.

Een aantal volgens ons buitengewone kosten ontbreken in de lijst:

 1. aankoop schoolboeken en cursussen vanaf het middelbaar onderwijs;
 2. abonnementen voor het openbaar vervoer van en naar school;
 3. anticonceptie;
 4. de kosten van homologatie van het diploma;
 5. buitengewone kledijkosten: één zomer- en één winterjas, één paar zomer- en één paar winterschoenen;

Pieter Pauwels en Isabel De Pauw

 

Mijn ex betaalt de helft niet van de buitengewone kosten, wat nu?

De wettelijke regeling van de buitengewone kosten voor kinderen is sinds 10 j...

Overleven deelakkoorden afgesloten bij een spaakgelopen echtscheiding door onderlinge toestemming?

U bent aan het scheiden door onderlinge toestemming en heeft over alles een a...

Wie betaalt de gerechtskosten bij een echtscheiding?

Wie betaalt de gerechtskosten bij echtscheiding? Normaal is het de verliezer...

Een erfenis aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving.

Een erfenis aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving? Na het overli...

Heb ik recht op het geld in de vennootschap van mijn echtgenoot?

"Mijn man spaart al het geld dat hij verdient op in zijn vennootschap, maar k...

Moeten kinderen gehoord worden? Alles over het hoorrecht van kinderen.

Kinderen hebben het recht om gehoord te worden in geschillen over hun verblij...
Geïnteresseerd in onze juridische onderwerpen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van wat er leeft bij Pauwels Advocaten.

Loading...

Disclaimer

De informatie over juridische onderwerpen die u in deze bijdrage aantreft, zijn louter informatieve, algemene besprekingen en kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Pauwels Advocaten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op deze informatie. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.