Gepubliceerd op: 08/05/2019

Kan ik als meewerkende partner in bijberoep failliet verklaard worden?

Ook iemand die een beperkte zelfstandige beroepsactiviteit uitoefent, is ondernemer!

Een meewerkende echtgenote kan failliet verklaard worden ook al is zij slechts zelfstandige in bijberoep.  Een natuurlijke persoon met slechts een beperkte zelfstandige beroepsactiviteit belet niet dat deze als onderneming beschouwd wordt en bijgevolg failliet verklaard kan worden.  De Wet stelt nergens de voorwaarde dat de zelfstandige zijn activiteit in hoofdberoep moet uitoefenen.  Ook het oude begrip “koopman” bevatte geen kwantitatief criterium.  Artikel 1 van het Wetboek van Koophandel omschreef het begrip “koopman” als “zij die daden uitoefenen, bij de wet daden van koophandel genoemd, en daarvan, hoofdzakelijk of aanvullend, hun gewoon beroep maken”.

De meewerkende echtgenoot in bijberoep.

Op basis van deze redenering heeft de Ondernemingsrechtbank Gent, Afdeling Dendermonde in een vonnis van 3 april 2019 geoordeeld dat de meewerkende echtgenoot in bijberoep een ondernemer is in de zin van art. XX.1 § 1. Wetboek Economisch Recht en daarom failliet kan worden verklaard. Ondernemer is immers:

  • Iedere natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent;
  • Iedere rechtspersoon
  • Iedere andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid

In de casus hielp de meewerkende echtgenoot haar man in het bedrijf dat al eerder failliet verklaard was.  Zij was weliswaar geen zaakvoerster van de failliete vennootschap en bovendien in hoofdberoep werkneemster bij een dienstenchequebedrijf.  Zij was slechts in bijberoep zelfstandige, en betaalde ook sociale bijdragen als zelfstandige, zij het beperkt tot kwartaalbijdragen van 80,90 EUR op een in aanmerking genomen jaarinkomen van ongeveer 1.500,00 EUR.

De Rechtbank motiveerde als volgt:

Ook wanneer de zelfstandige de activiteit in bijberoep uitoefent en deze activiteit een beroepsactiviteit uitmaakt beantwoordt dit aan het ondernemersbegrip.  Het begrip ondernemer veronderstelt niet dat de zelfstandige beroepsactiviteit van de ondernemer zijn hoofdactiviteit uitmaakt.  Het begrip “beroepsactiviteit” veronderstelt een activiteit met de bedoeling inkomsten te verwerven.  Op basis van de gegevens waarover de rechtbank beschikt oefende de aangeefster een zelfstandige beroepsactiviteit in bijberoep uit tot op het ogenblik van het faillissement op 26.02.2019 van BVBA Y. Ze was derhalve ondernemer in de zin van art. XX.1 §1. Wetboek Economisch Recht”.

De concrete invulling van de zelfstandigenactiviteit in bijberoep speelt geen enkele rol.

Wat de concrete taak is van de medewerkende echtgenoot speelt geen enkele rol.  Dit kan het effectief uitvoeren van handenarbeid zijn maar ook het leveren van meer intellectuele arbeid, zoals het voeren van de bedrijfsboekhouding.  Waar het over gaat is dat de meewerkende echtgenoot zelfstandig een beroepsactiviteit moet uitoefenen in hoofd- of bijberoep. Ook de inschrijving in de Kruispuntbank der ondernemingen is geen vereiste om te kunnen spreken van een zelfstandige beroepsactiviteit, net zo min als het effectief ingeschreven zijn als zelfstandige en het betalen van sociale bijdragen.  Waar het om gaat is de werkelijkheid, niet het in regel zijn met de sociale wetgeving.

Pieter Pauwels

 

Anderen lazen ook

Kan ik nog failliet verklaard worden nadat ik met mijn zaak ben gestopt?

Kan een ondernemer nog failliet worden verklaard nadat hij met zijn economisc...

Kunnen ook bestuurders van een V.Z.W. binnenkort failliet verklaard worden?

Vanaf 1 mei 2018 zullen vrije beroepen, verenigingen zonder winstoogmerk en a...

Kan een vennoot van een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (cvoa) failliet verklaard worden?

In tegenstelling tot de vennoot van een vof of Comm. V., kan een vennoot van ...
Geïnteresseerd in onze juridische onderwerpen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van wat er leeft bij Pauwels Advocaten.

Loading...

Disclaimer

De informatie over juridische onderwerpen die u in deze bijdrage aantreft, zijn louter informatieve, algemene besprekingen en kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Pauwels Advocaten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op deze informatie. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.