Gepubliceerd op: 01/05/2019

Kan ik nog failliet verklaard worden nadat ik met mijn zaak ben gestopt?

Een failliete garagist stopt met zijn zaak maar vraagt zijn faillissement niet aan.

Geconfronteerd met een overmatige schuldenlast, beslist een garagist te stoppen met zijn onderneming.  Hij sluit zijn garage en vraagt de schrapping van zijn ondernemingsnummer uit de Kruispuntbank van Ondernemingen. Hoewel hij zich feitelijk in staat van faillissement bevindt, vraagt hij geen faillissement aan.

Hiermee zijn natuurlijk de problemen van de garagist niet opgelost.  Zijn schuldeisers laten hem niet met rust.  De daaropvolgende maanden wordt hij met aanmaningen en gerechtsdeurwaarders overspoeld. 

Kan deze man nog failliet verklaard worden nadat hij enkele maanden geleden met zijn bedrijf is gestopt?

Failliet nadat men is gestopt met de economische activiteit.

Het Wetboek Economisch Recht bepaalt uitdrukkelijk dat diegene die als natuurlijke persoon geen economische activiteit meer uitoefent, toch nog failliet kan verklaard worden indien hij heeft opgehouden te betalen toen hij die activiteit nog uitoefende (art. XX.99 lid 2 WER).  Deze bepaling is van kracht sinds 1 mei 2018, maar ook daarvoor gold dezelfde regel onder de vroegere faillissementswet (art. 2 lid 2 Faill. W.).  Voor de rechtspersonen geldt deze regeling in het actuele recht niet.  De wet stelt dat de ontbonden rechtspersoon failliet kan worden verklaard tot zes maanden na het sluiten van de vereffening (art. XX.99 lid 4 WER).

Als men als natuurlijke persoon virtueel failliet was op het ogenblik van de stopzetting van de activiteit, dan kan men dus nog altijd failliet verklaard worden.  Geldt deze bepaling onbeperkt in de tijd?  Met andere woorden, hoe lang nadat men is gestopt met de economische activiteit, kan men nog failliet verklaard worden?

Om te bepalen wanneer men juist gestopt is, moet men naar de realiteit kijken: de schrapping uit de Kruispuntbank van Ondernemingen kan hiervan het bewijs zijn, maar deze schrapping is niet doorslaggevend als de ondernemer na zijn schrapping nog is blijven verderwerken.

Faillietverklaring mogelijk tot zes maanden nadat men gestopt is met de economische activiteit.

De wet bepaalt niet tot wanneer iemand failliet verklaard worden nadat die zijn zaak heeft gestopt. De rechtspraak biedt hierop echter een sluitend antwoord.  Volgens vaststaande rechtspraak kan de ondernemer slechts tot zes maand nadat deze is gestopt met zijn activiteiten failliet worden verklaard (bijvoorbeeld Cass. 16 november 1990, R.W. 1990-91,862).  Waarom deze tijdslimiet?  Een andere wettelijke bepaling voorziet dat de rechters het tijdstip van staking van betaling niet mogen vaststellen op méér dan zes maanden voor het vonnis van faillietverklaring.  Als men zou toelaten dat men nog failliet verklaard kan worden méér dan zes maanden na stopzetting van de activiteiten, dan zou men die andere wetsbepaling schenden.  Een ondernemer (natuurlijke persoon) die meer dan zes maanden geen economische activiteit heeft verricht, kan niet meer failliet verklaard worden.

Om te bepalen wanneer men juist gestopt is, moet men naar de realiteit kijken: de schrapping uit de Kruispuntbank van Ondernemingen kan hiervan het bewijs zijn, maar deze schrapping is niet doorslaggevend als de ondernemer na zijn schrapping nog is blijven verderwerken.

De faillietverklaring is mogelijk op initiatief van de schuldenaar zelf, van een schuldeiser of van het openbaar ministerie.

Wat met de verplichting om binnen de maand na staking van betaling de boeken neer te leggen?

De wet bepaalt dat de schuldenaar verplicht is om binnen een maand nadat hij heeft opgehouden te betalen daarvan aangifte moet doen ter griffie van de bevoegde rechtbank. Deze termijn heeft echter niets te maken met de mogelijkheid van faillietverklaring tot zes maanden nadat men is gestopt met zijn economische activiteit.  

Alle faillissementsvoorwaarden moet vervuld zijn.

Om failliet verklaard te kunnen worden, mag onze garagist nog geen zes maand geleden gestopt zijn, maar hij moet zich ook in de andere voorwaarden van faillissement bevinden op het ogenblik dat hij stopte met zijn activiteiten.  Er zijn drie faillissementsvoorwaarden die gelijktijdig moeten vervuld zijn:

  • Men moet als persoon failliet verklaard kunnen worden;
  • Men moet “op duurzame wijze opgehouden hebben te betalen”
  • En zijn krediet moet geschokt zijn.

Enkel als al deze voorwaarden vervuld zijn, kan de garagist failliet verklaard worden.

Pieter Pauwels

 

Anderen lazen ook:

Heeft een digitale handtekening bewijswaarde?

Wat is een digitale handtekening. Hoe kan je een digitale handtekening verkr...

Elektronische aangifte van faillissement vanaf 1 mei 2018!

Vanaf 1 mei 2018 voorziet de nieuwe faillissementswet dat elke aangifte van f...

Kunnen ook bestuurders van een V.Z.W. binnenkort failliet verklaard worden?

Vanaf 1 mei 2018 zullen vrije beroepen, verenigingen zonder winstoogmerk en a...

Betekent het faillissement van een vof ook automatisch het faillissement van de vennoten?

Leidt het faillissement van een vennootschap onder firma automatisch tot het ...

Kan een vennoot van een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (cvoa) failliet verklaard worden?

In tegenstelling tot de vennoot van een vof of Comm. V., kan een vennoot van ...

Wat als mijn huurder failliet gaat?

Het faillissement van een huurder maakt in principe geen einde aan de lopende...
Geïnteresseerd in onze juridische onderwerpen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van wat er leeft bij Pauwels Advocaten.

Loading...

Disclaimer

De informatie over juridische onderwerpen die u in deze bijdrage aantreft, zijn louter informatieve, algemene besprekingen en kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Pauwels Advocaten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op deze informatie. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.