Gepubliceerd op: 20/10/2018

Mijn vriend wil trouwen met een contract van scheiding van goederen. Moet ik daar bang voor zijn?

Nieuwe mogelijkheden voor zij die willen trouwen met een contract van scheiding van goederen.

Als je kiest voor een huwelijk met scheiding van goederen, dan behoud je elk normaliter je eigen vermogen.  Het vermogen dat je opbouwt vóór en tijdens het huwelijk blijft van jouw en is strict gescheiden van het vermogen van je partner.  Dit stelsel leidt soms tot onbillijke toestanden, wanneer de ene echtgenoot meer verdient dan de andere, maar de beide echtgenoten evenveel inspanningen leveren binnen het huwelijk.  

Sinds 1 september 2018 zijn er een aantal nieuwe mogelijkheden voor zij die er aan denken om te trouwen met een stelsel van scheiding van goederen.

Samen met de nieuwe Erfwet, is ook de Wet tot wijziging van het huwelijksvermogensrecht in werking getreden op 1 september 2018. Deze Wet heeft een aantal wijzigingen aangebracht aan het huwelijksvermogensrecht.  In deze bijdrage bespreken we de wijzigingen aan het stelsel van scheiding van goederen.  Wij zullen de komende weken nieuwe berichten posten over dit onderwerp, dus volg ons zeker op facebook of houd onze website in het oog!

De bedoeling van de wijzigingen aan het stelsel van scheiding van goederen is dubbel:  Enerzijds wil men een te “koude” uitsluiting van de echtgenoot die niet of minder werkt corrigeren. Het stelsel van de zuivere scheiding van goederen heeft namelijk tot gevolg dat er een strikte scheiding tussen de vermogens blijft. Anderzijds wil men de echtgenoten meer beslissingsmacht geven om een scheiding van goederen à la carte op te maken!

Hiertoe heeft men twee nieuwe opties voorzien in de wet: het verrekenbeding en de billijkheidscontrole. Opgepast, om van deze opties te kunnen genieten moet je hiervoor expliciet kiezen door ze op te nemen in jouw huwelijkscontract!  Staan ze er niet in, dan kan je er geen aanspraak op maken! Je kan ook beslissen om geen "opties" te nemen: de zuivere scheiding van goederen blijft ook nog steeds mogelijk, dit uiteraard conform de wet. Het is wel aan te raden dat het huwelijkscontract in dat geval het verrekenbeding en de billijkheidscontrole uitdrukkelijk uitsluit.

Het verrekenbeding.

Men kan een “gecorrigeerde scheiding van goederen à la carte” maken dat een verrekening toelaat van de tijdens het huwelijk opgebouwde vermogens. De (aanstaande) echtgenoten kunnen ervoor opteren om in het huwelijkscontract een verrekenbeding in te voeren. De wetgever heeft hiervoor een kant-en-kaar-model uitgewerkt. De echtgenoten kunnen dit ook nog wat aanpassen naar gelang hun noden en wensen.  Dit verrekenbeding krijgt pas uitwerking bij ontbinding van het stelsel, in mensentaal: bij echtscheiding of bij overlijden van één van de echtgenoten. Tijdens het huwelijk blijven de echtgenoten dus heer en meester over hun eigen vermogens en blijven deze vermogens gescheiden. Men kan dus geen verrekening vragen tijdens het huwelijk!

De echtgenoot die tijdens het huwelijk de minste aanwinsten heeft verwezenlijkt (hierbij wordt gekeken naar wat de echtgenoten voor en na het huwelijk bezitten), zal een vordering kunnen stellen ten aanzien van de andere echtgenoot. Op de concrete toepassing van dit verrekenbeding, zullen wij in een latere bijdrage nog uitgebreid terugkomen.

De billijkheidscontrole.

Een tweede correctie betreft de billijkheidscontrole.  De echtgenoten kunnen ervoor kiezen deze controle in te voeren in hun huwelijkscontract. De billijkheidscontrole houdt in dat de rechter na ontbinding van het stelsel een bedrag kan toekennen aan de ene echtgenoot ten laste van de andere echtgenoot. Deze controle zal slechts uitwerking kunnen krijgen wanneer de volgende drie voorwaarden vervuld zijn:

  • Er moet sprake zijn van onvoorziene en ongunstige wijzigingen van de omstandigheden sinds het huwelijkscontract
  • Waardoor het huwelijksstelsel zou leiden tot onbillijke gevolgen ten aanzien van de echtgenoot die om de controle verzoekt
  • Rekening houdende met de vermogensrechtelijke situatie van beide echtgenoten.

Behoorlijk abstract, maar men denke hierbij bijvoorbeeld aan een koppel waarbij de ene echtgenoot is gestopt met werken na de geboorte van een gehandicapt kind om voor dit kind te zorgen.  Opgelet, net zoals bij het verrekenbeding, dient u expliciet te kiezen voor een clausule met daarin deze billijkheidscontrole . Het is een “opt-in”! Op de concrete toepassing van deze billijkheidscontrole zullen wij ook in een latere bijdrage nog uitgebreid terugkomen.

Preferentiële toewijzing van de gezinswoning, de huisraad van onverdeelde beroepsgoederen.

Preferentiële toewijziging?  U hoort het goed!   Het is nu mogelijk voor echtgenoten gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen om de preferentiële toewijzing te vragen van onverdeelde (on)roerende goederen, zoals de gezinswoning, de huisraad of onverdeelde beroepsgoederen. In het wettelijk stelsel was het reeds mogelijk om de preferentiële toewijs te krijgen van de gezinswoning indien men zijn beroep hierin uitoefende. Nu is dit ook mogelijk voor de echtgenoten gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen. Het onverdeelde goed moet echter wel exclusief toebehoren aan de beide echtgenoten. Indien er dus nog een derde mede-eigenaar is, bijvoorbeeld een vennootschap, zal de preferentiële toewijzing niet mogelijk zijn. Opgelet, het zal ook mogelijk zijn om de preferentiële toewijs van de meubelen te vragen indien de gezinswoning gehuurd wordt!

 

Wat vinden wij ervan?

De echtgenoten die kiezen voor het stelsel van scheiding van goederen zullen thans dus een stelsel à la carte kunnen maken. Doch hierin schuilt ook een gevaar. Men moet weloverwogen kiezen om bepaalde zaken op te nemen of juist niet op te nemen bij huwelijkscontract. Niet enkel de rol van de notaris kan hierin belangrijk zijn, maar ook - en zeker - de rol van de advocaat!

Pieter Pauwels en Isabel De Pauw

 

Vrije keuze van Familierechtbank bij echtscheiding door onderlinge toestemming afgeschaft.

Vanaf 1 september 2018 kunnen echtgenoten niet langer vrij kiezen voor welke ...

De blijvende saisine van de Familierechtbank.

Ook al gehoord van de blijvende saisine van de Familierechtbank? De blijvend...

Scheiden wordt gemakkelijker in de toekomst!

Een schriftelijke echtscheiding zou de regel moeten worden bij EOT. Hiertoe ...
Geïnteresseerd in onze juridische onderwerpen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van wat er leeft bij Pauwels Advocaten.

Loading...

Disclaimer

De informatie over juridische onderwerpen die u in deze bijdrage aantreft, zijn louter informatieve, algemene besprekingen en kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Pauwels Advocaten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op deze informatie. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.