Gepubliceerd op: 25/08/2018

Hoe vraag ik eerherstel aan?

Zoals we u hebben uitgelegd in onze bijdrage "Een strafblad maar toch een blanco attest van goed gedrag en zeden, hoe kan dat?" kan u in bepaalde gevallen eerherstel of "herstel in eer en rechten" vragen zodat bepaalde veroordelingen, die niet automatisch uitgewist worden, niet meer vermeld zijn op uw uittreksel van het strafregister. Deze veroordelingen blijven wél nog steeds vermeld in uw strafregister, maar deze komen dan niet meer voor op het uittreksel, dat u nodig heeft wanneer u wenst te solliciteren, bijvoorbeeld.

Wat zijn de voorwaarden om eerherstel aan te kunnen vragen?

Om een eerherstel te verkrijgen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • U moet de uitgesproken vrijheidsstraf ondergaan hebben en/of de opgelegde geldboete betaald hebben;
 • U moet voldaan hebben aan de in het vonnis bepaalde verplichting tot teruggave, schadevergoeding en betaling van kosten. Als de straf wegens verjaring niet meer kan worden uitgevoerd, mag deze verjaring niet aan uzelf te wijten zijn;
 • U mag de afgelopen 10 jaar ook nog niet eerder een herstel in eer en rechten hebben genoten;
 • Bovendien moet u een proeftermijn ondergaan die kan lopen van 3 tot 10 jaar naargelang de aard van de straf en de aard van de feiten waarvoor u een herstel in eer en rechten vraagt. Deze proeftermijn neemt pas een aanvang nadat aan alle verplichtingen is voldaan.

Als u niet aan deze voorwaarden voldoet, heeft het geen zin om de inspanning te leveren om de procedure op te starten.

Hoe vraagt u nu concreet dit eerherstel aan?

De vernieuwde procedure tot het bekomen van herstel in eer en rechten.

De procedure om eerherstel te bekomen was tot voor kort zéér eenvoudig maar duurde lang. Door een recente wijziging van de werkwijze (zie verder) is het nu heel wat ingewikkelder geworden, maar is de duurtijd verkort.

 • Het verzoek tot eerherstel wordt gericht aan de Procureur des Konings.

U richt uw aanvraag aan de Procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement waarin u woont waarbij u meedeelt:

 1. Voor welke veroordeling(en) u het herstel in eer en rechten vraagt;
 2. De plaatsen waar u gedurende uw proeftijd (van 3 tot 10 jaar) verbleven bent.

Vanaf 01.10.2018 zullen deze aanvragen worden gecentraliseerd in 1 Afdeling van ieder gerechtelijk arrondissement: nl. in Gent voor de provincie Oost-Vlaanderen, in Turnhout voor de provincie Antwerpen, …

Het is niet vereist om uw aanvraag daar rechtstreeks in te dienen. Indien u bijvoorbeeld in Oudenaarde woont kan u uw aanvraag daar nog steeds indienen, maar men zal de aanvraag wel doorsturen naar de dienst Eerherstel te Gent. Om geen tijd te verliezen is het aangewezen uw aanvraag onmiddellijk bij de juiste dienst in te dienen.

Tot voor kort was het de Procureur des Konings die uw gehele dossier onderzocht en die het nodige deed om alle attesten en kopieën te bekomen. Recent werd een zeer ingrijpende wijziging doorgevoerd in de werkwijze van samenstelling van de dossiers: van zodra een aanvraag ingediend is bij de Procureur, krijgt u als aanvrager een volledig overzicht van uw strafrechtelijk verleden toegestuurd, samen met de mededeling dat u zélf moet instaan voor het samenstellen van uw dossier.

De rollen worden omgekeerd: het is nu aan de aanvrager zelf om alle nodige attesten en kopies op te vragen, waaruit blijkt dat alle boetes betaald zijn en alle straffen uitgevoerd zijn. Bovendien moet men alle nodige attesten en kopies meestal binnen een termijn van zes maanden verzamelen. Dit is voor de meeste burgers niet zo eenvoudig omdat zij niet altijd evengoed weten hoe zij alle nodige attesten/kopies kunnen bemachtigen en tot wie zij zich moeten richten daarvoor.

Indien u de aanvraag via een advocaat indient zal de bevestiging via de politie veelal niet uitgevoerd worden. Men gaat er immers van uit dat u via uw advocaat volledig ingelicht bent over de procedure.

 • Uitnodiging bij de Politie en advies van de Burgemeester.

Van zodra alle stukken verzameld zijn, wordt de aanvrager uitgenodigd door de Politie, om nog eens te gaan wat de eigenlijke reden was van de aanvraag) en wordt advies gevraagd aan de Burgemeester.

 • Overmaken dossier aan het Parket-Generaal bij het Hof van Beroep en beoordeling door de Kamer van Inbeschuldigingstelling.

Nadat de Procureur des Konings alles heeft gecontroleerd, wordt het dossier overgemaakt aan de Procureur-generaal die het dossier voorlegt aan de Kamer van Inbeschuldigingstelling bij het Hof van Beroep. De kamer van inbeschuldigingstelling die uiteindelijk over uw aanvraag oordeelt, organiseert 4 zittingen per jaar voor de behandeling van deze aanvragen. Als het dossier 100% in orde is en de feiten/veroordelingen eerder licht zijn, verloopt de procedure schriftelijk en moet de aanvrager niet verschijnen voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling.  Als de Kamer van Inbeschuldigingstelling vragen heeft omtrent de motivatie van de aanvrager of omtrent de gepleegde feiten (vooral als er ernstige feiten gepleegd zijn)  zal de aanvrager gehoord worden en daartoe een dagvaarding ontvangen. Enkel in dit geval moet u ook de kosten van deze dagvaarding betalen en zijn er kosten verbonden aan de procedure (die voor het overige dus kosteloos is).

Pieter Pauwels & Vincent Glas

Wat kost een aanvraag tot het bekomen van herstel in eer en rechten.
 • Voorafgaandelijk - belangrijk!

Vooraleer u eerherstel aanvraagt, dient u eerst al een uittreksel uit het Strafregister (model 2) op te vragen bij de dienst burgerzaken van uw stad of gemeente. Indien op dit uittreksel immers géén veroordelingen meer vermeld zijn, hoeft u immers geen eerherstel aan te vragen!  Wij merken dat veel mensen ons contacteren terwijl er eigenlijk geen probleem is vermits zij reeds beschikken over een blanco uittreksel!

 • Eerste gesprek (gratis).

Indien u een eerherstel zou willen aanvragen kan u hiervoor bij ons steeds terecht.  U kan ons contacteren voor een eerste verkennend gesprek. Dit eerste gesprek kan zowel telefonisch als op kantoor.   Dit eerste gesprek is volledig gratis!  Aan de hand van de inlichtingen die u ons geeft tijdens dit eerste gesprek kunnen wij nakijken of u aan de voorwaarden zou voldoen om een eerherstel aan te vragen.  Het is belangrijk dat u voorafgaandelijk aan dit eerste gesprek reeds in het bezit bent van een uittreksel uit het Strafregister (model 2), dat u opvraagt bij de dienst burgerzaken van uw stad of gemeente.  Als u dit uittreksel reeds in uw bezit heeft, kunnen wij u gemakkelijker helpen.

Tijdens dit eerste gesprek kijken wij voor u kosteloos na of er in uw situatie tegenindicaties zijn waardoor de voorwaarden voor eerherstel niet vervuld zijn, en u niet met succes een verzoek tot eerherstel kan indienen.  Dergelijke tegenindicaties zijn bijvoorbeeld dat de proeftijd nog niet is doorlopen, dat er nog onbetaalde boetes zijn, dat er nog slachtoffers vergoed moeten worden, enz...).

 • Voorbereidingsfase: nazicht of u in aanmerking komt voor eerherstel.

Indien uit het eerste gesprek blijkt dat er geen tegenaanwijzigingen zijn die beletten dat u met succes een eerherstel kan indienen, kunnen wij voor u het dossier volledig voorbereiden tegen een vaste prijs van 450, 00 EUR, BTW inbegrepen.  Deze kostis vrij hoog omdat wij in deze fase in de meeste gevallen heel wat administratieve handelingen dienen te stellen:

Opvragen afschriften van alle uitspraken;

Opvragen alle nodige attesten m.b.t. deze uitspraken;

Opvragen bewijzen van betaling van de geldboete en kosten;

Contactname met de betrokken Parketten van de Procureur des Konings;

....

In deze fase bereiden wij het dossier volledig voor.

Bij het opvragen van de attesten en bewijzen van betaling komt soms aan het licht dat men toch niet voldoet aan alle voorwaarden om eerherstel aan te vragen (bijvoorbgeeld: er blijken toch nog onbetaalde boetes te zijn, er moeten nog slachtoffers betaald worden, …).  Wij doen ons uiterste best, maar kunnen in de eerste fase spijtig genoeg niet garanderen dat u met succes een verzoek tot eerherstel zult kunnen indienen!

 • De procedurele fase: het indienen van het verzoekschrift tot herstel in eer en rechten.

Na de voorbereidingsfase, en enkel wanneer uw dossier voor 100 % in orde is,  zullen wij daadwerkelijk het verzoek tot herstel in eer en rechten indienen.   De kostprijs hiervoor bedraagt 300, 00 EUR, BTW inbegrepen.  Wij dienen voor u een verzoekschrift in bij de Procureur des Konings, bezorgen alle verkregen documentatie aan het Parket, en staan u bij het verdere verloop van de procedure bij, tot deze voltooid is.

 

Geïnteresseerd in onze juridische onderwerpen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van wat er leeft bij Pauwels Advocaten.

Loading...

Disclaimer

De informatie over juridische onderwerpen die u in deze bijdrage aantreft, zijn louter informatieve, algemene besprekingen en kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Pauwels Advocaten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op deze informatie. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.