Gepubliceerd op: 24/03/2018

De blijvende saisine van de Familierechtbank.

Sinds 2014 kennen we in België de Familie- en Jeugdrechtbanken.  Dit zijn Rechtbanken binnen de Rechtbank van Eerste Aanleg, die alle familierechtelijke zaken behandelen. Met de oprichting van deze Familierechtbanken wilde de Wetgever de wirwar van procedures en rechtbanken in familiezaken vereenvoudigen.  Dit was wel nodig vermits er al naargelang de materie wel tot vier rechters bevoegd konden zijn in familierechtelijke dossiers: de Vrederechter, de Jeugdrechtbank, de Rechtbank van Eerste Aanleg en de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg zetelend in kort geding.

Naast de centralisatie van de materie bij één rechtbank, werd ook de blijvende saisine ingevoerd.  De wat, horen we u al denken.

Wat is de blijvende saisine van de Familierechtbank?

De blijvende saisine van de Familierechtbank wil zeggen dat uw dossier na uitspraak door de Familierechtbank (of het Hof van Beroep) blijft ingeschreven op de rol van de Familierechtbank.  Ze kan gemakkelijk opnieuw opgeroepen worden indien er opnieuw problemen zijn tussen de betrokken partijen.

Deze blijvende saisine geldt voor de volgende zaken:

  1. de afzonderlijke verblijfplaatsen;
  2. het ouderlijk gezag;
  3. de verblijfsregeling en het recht op persoonlijk contact met een minderjarig kind;
  4. de onderhoudsverplichtingen;
  5. het grensoverschrijdend hoederecht en bezoekrecht, onder bepaalde voorwaarden;
  6. de machtigingen om een huwelijk aan te gaan als bedoeld in artikel 167 van het Burgerlijk Wetboek en de weigeringen van wettelijke samenwoning als bedoeld in artikel 1476quater, vijfde lid, van het Burgerlijk Wetboek;
  7. de voorlopige maatregelen die bevolen worden op grond van artikel 1253ter/5.

Door de blijvende saisine blijft een dossier één geheel en wordt het niet versnipperd over meerdere rechtbanken. De Rechtbank volgt als het ware met de ouders de kinderen op gedurende hun minderjarigheid (en daarna). Hierdoor kent de Rechtbank goed de gevoeligheden en de geplogenheden van een gezin.

Isabel De Pauw
"Nieuwe elementen" waarvoor u de blijvende saisine kan gebruiken.

Enkel indien er "nieuwe elementen" zijn kan u uw zaak opnieuw voorleggen aan de Familierechtbank.  

Onder “nieuwe elementen” worden verstaan:

  1. een feit dat niet bekend was bij het eerste verzoek; 
  2. inzake de uitkering tot levensonderhoud: nieuwe omstandigheden waarin de partijen of de kinderen verkeren, en die hun situatie ingrijpend kunnen wijzigen;
  3. inzake de organisatie van de verblijfsregeling, het recht op persoonlijk contact en de uitoefening van het ouderlijk gezag: nieuwe omstandigheden die de toestand van de partijen of die van het kind kunnen wijzigen. In dit laatste geval kan de rechtbank dit nieuwe verzoek echter enkel inwilligen indien het belang van het kind zulks rechtvaardigt.
Hoe verloopt de procedure van de blijvende saisine?

De procedure is zeer soepel.  U kan uw verzoek tot "heroproeping" indienen ofwel bij conclusie ofwel bij een schriftelijk verzoek dat wordt neergelegd op de griffie. U moet geen nieuw rolrecht betalen, omdat de zaak nog ingeschreven staat op de rol.  De zaak wordt dan vervolgens binnen een termijn van 15 dagen opnieuw voor de Familierechtbank gebracht.

Opgelet, u mag geen misbruik maken van deze versoepelde procedure: oneigenlijk gebruik kan gesanctioneerd worden met een geldboete!

Een voorbeeld van de blijvende saisine.

We illustreren de blijvende saisine aan de hand van een concreet voorbeeld.  In 2015 heeft de Familierechtbank zich uitgesproken over een geschil tussen mijnheer Janssens en mevrouw Peeters.   Mijnheer Janssens moet maandelijks 150,00 EUR betalen voor zijn zoontje Kevin. In 2018 verliest mijnheer Janssens zijn job door een herstructurering op zijn werk. Hij vindt opnieuw een job, maar verdient spijtig genoeg beduidend minder dan in 2015. Dit is duidelijk een voorbeeld van een “nieuwe element”.  Mijnheer Janssens zou de wijziging in zijn inkomsten kunnen aanvoeren om een wijziging van de onderhoudsbijdrage te vragen.

De voordelen van de blijvende saisine.

Door de blijvende saisine blijft uw zaak automatisch "hangen" op de rol van de rechtbank. Dit houdt in dat het dossier gemakkelijk opnieuw op te roepen is om een nieuwe zittingsdatum te verkrijgen.

Daarenboven blijft een dossier door de blijvende saisine één geheel en wordt het niet versnipperd over meerdere rechtbanken. De Rechtbank volgt als het ware met de ouders de kinderen op gedurende hun minderjarigheid (en daarna). Hierdoor kent de Rechtbank goed de gevoeligheden en de geplogenheden van een gezin.

Ook de kosteloosheid van de procedure is drempelverlagend. 

Pieter Pauwels en Isabel De Pauw

Ook interessant:

Feitelijk samenwonenden. Welke rechtbank als het mis gaat?

Tot welke rechtbank moeten feitelijk samenwonenden zich wenden. Kunnen zij z...

Co-ouderschap, een rekbaar begrip?

Co-ouderschap, gelijk verdeeld verblijf, alternerend verblijf, dit zijn allem...

Moet ik blijven betalen voor mijn meerderjarig kind?

Uw onderhoudsplicht eindigt in principe bij de meerderjarigheid van uw kind, ...
Geïnteresseerd in onze juridische onderwerpen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van wat er leeft bij Pauwels Advocaten.

Loading...

Disclaimer

De informatie over juridische onderwerpen die u in deze bijdrage aantreft, zijn louter informatieve, algemene besprekingen en kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Pauwels Advocaten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op deze informatie. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.