Gepubliceerd op: 23/02/2018

Hogere verkeersboetes vanaf 15 februari 2018!

Verkeersboetes alweer verhoogd.

Vanaf 15 februari 2018 verandert er alweer heel wat in het verkeer: zwaardere maximumstraffen voor bepaalde vluchtmisdrijven, meer mogelijkheden voor het opleggen van een alcoholslot, strengere straffen voor wie herhaaldelijk onverzekerd rondrijd, enz...
Een overzicht.

Zwaardere maximumstraffen voor de zwaarste verkeersmisdrijven.
  • Vluchtmisdrijf.

De maximumstraffen voor vluchtmisdrijf bij een ongeval met gewonden of met dodelijke afloop worden verzwaard:

Voor vluchtmisdrijf bij een ongeval met gewonden wordt de maximumgevangenisstraf opgetrokken van twee jaar naar drie jaar; voor vluchtmisdrijf bij een ongeval met dodelijke afloop bedraagt de maximale gevangenisstraf vier jaar.

Aan de minimumstraffen wordt niet geraakt zodat de actiemogelijkheden van de Politierechters wordt verruimd.  Zij zullen voortaan zwaarde straffen kunnen opleggen voor de zwaarste gevallen, zoals bijvoorbeeld bij verzwarende omstandigheden of in geval van herhaling.

  • Rijden zonder geldig rijbewijs.

Ook de straffen voor het rijden zonder geldig rijbewijs en voor het rijden met ingetrokken rijbewijs worden verzwaard. In het eerste geval kan naast een geldboete (200 tot 2.000,00 EUR vermeerderd met de opdeciemen) ook een gevangenisstraf worden opgelegd van 8 dagen tot 2 jaar.  Voor "rijden spijts verval" wordt de gevangenisstraf van maximum één jaar opgetrokken naar maximum twee jaar.

De nieuwe regels treden in werking vanaf 15 februari 2018, met uitzondering van de maatregelen betreffende het alcoholslot, die op 1 juli 2018 in werking treden en van toepassing zijn op feiten die na 1 juli 2018 plaatsgrijpen.

Pieter Pauwels
Uitbreiding van de mogelijkheden van het alcoholslot.

Politierechtbanken hadden reeds de mogelijkheid om een alcoholslot op te leggen bij vastgestelde alcoholintoxicatie achter het stuur (alcoholpercentages vanaf 0,8 promille of 0,35 mg/l UAL), of indien er sprake is van dronken sturen.  Ook in geval van herhaling kon de Politierechter een alcoholslot opleggen. 

Deze mogelijkheden blijven bestaan, maar voortaan zal de Politierechtbank nog in twee nieuwe situaties verplicht een alcoholslot moeten opleggen, tenzij de Poltierechter uitdrukkelijk motiveert waarom dit niet moet opgelegd worden:

  • bij vaststelling van een alcoholconcentratie van meer dan 1,8 promille (0,78 mg/l UAL);
  • in geval van recidive binnen een periode van drie jaar (tweemaal vaststelling van een hogere alcoholconcentratie dan 1,2 promille of 0,52 mg/l UAL);

In dat tweede geval (recidive) zal de Politierechter ook een rijverbod moeten opleggen voor minstens 3 tot 9 maanden, gekoppeld aan de verplichting om vier herstelexamens af te leggen (theoretisch, praktisch, psychologisch en medisch).   De rechter behoudt wél de mogelijkheid (geen verplichting) om de geldboete te verminderen met de kosten van de installatie en het gebruik van het opgelegde alcoholslot.

Het alcoholslot blijft  een zéér dure aangelegenheid die heel wat administratie met zich meebrengt. Er is ook geen zekerheid dat de kostprijs van het alcoholslot zou verlagen indien het meer opgelegd zou worden.

Indien de bestuurder weigert het alcoholslot te installeren, mag hij niet met een voertuig rijden dat niet met dergelijke alcoholslot is uitgerust. De bestuurder heeft dus de keuze, en indien hij beslist geen alcoholslot te installeren zal de periode waarvoor het alcoholslot wordt opgelegd dan als rijverbod moet worden beschouwd.

Onverzekerd rijden in staat van herhaling wordt zwaarder bestraft.

In geval van onverzekerd rijden in staat van herhaling zal de minimumduur van het rijverbod verplicht opgetrokken worden naar drie maanden.  De overtreder moet ook de herstelproeven afleggen (theoretisch, praktisch, psychologisch en medisch).

Lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid.

De mogelijkheden om een bestuurder voorgoed of tijdelijk lichamelijke of geestelijke ongeschikt te verklaren worden uitgebreid. Voordien kon de Rechter een bestuurder maar rij-ongeschikt verklaren naar aanleiding van een veroordeling of wegens een verkeersongeval te wijten aan het persoonlijk toedoen van de dader.

Voortaan zal de Politierechter ook deze maatregel kunnen opleggen bij een opschorting of internering. Daarenboven kan deze maatregel ook voor het eerst in hoger beroep worden opgelegd, ongeacht wie hoger beroep ingesteld heeft.

Daartegenover staat dat bestuurders al een herziening van de beslissing kunnen vragen na zes maanden (i.p.v. 2 jaar). Indien het verzoek wordt afgewezen, kan een nieuw verzoek worden ingediend na zes maanden, te rekenen van de datum van afwijzing, Ook een nieuw verzoek was voordien pas mogelijk ná 2 jaar.

De houder van de kentekenplaat wordt aansprakelijk.

Een bestuurder die kan aantonen dat hij of zij tijdens een overtreding niet zelf achter het stuur zat, kan niet veroordeeld worden. Omdat het niet verplicht was door te geven wie dan wel de bestuurder was, leidde dit systeem tot straffeloosheid. Iemand die bijvoorbeeld op vakantie was, terwijl de zoon of dochter met de auto rondreed, kon zo zorgen dat hij niet veroordeeld werd en ook zoon of dochter niet. Deze lacune wil de Wetgever nu oplossen.

Wanneer het misdrijf wordt betwist en diegene die het betwist verzuimt de identiteit van de bestuurder op het ogenblik van het misdrijf op onweerlegbare wijze aan te geven, kan de betrokkene voortaan worden gestraft wegens het niet-meedelen van die identiteit. Deze mededelingsplicht zal gelden voor zowel natuurlijke personen als rechtspersonen (waarvoor al werd voorzien in een gelijkaardige procedure en sanctie).

Verjaring van verkeersmisdrijven na twee jaar.

Ten slotte wordt de verjaringstermijn voor de meeste verkeersovertredingen (zoals overdreven snelheid) opgetrokken van één jaar naar twee jaar. De verjaringstermijn van drie jaar voor de zwaarste verkeersovertredingen (inbreuken op het rijbewijs, alcohol, drugs, dronkenschap) blijft behouden.

Thans zullen ook het rijden tijdens een rijverbod en het rijden zonder alcoholslot (terwijl dit wel verplicht was) pas na 3 jaar verjaren.

Pieter Pauwels en Vincent Glas

Anderen lazen ook

Binnen welke termijn ontvangt u uw proces-verbaal na een verkeersovertreding?

Wat is de termijn tussen de dag van overtreding en de uiterlijke dag dat ik m...

Mag je parkeren voor je eigen garagepoort?

Een vraag waarmee wij al meermaals werden geconfronteerd, maar waar wij nog g...

Gecorrigeerde snelheid of vastgestelde snelheid?

Bij snelheidsovertredingen moeten rechters rekening houden met de gecorrigeer...
Geïnteresseerd in onze juridische onderwerpen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van wat er leeft bij Pauwels Advocaten.

Loading...

Disclaimer

De informatie over juridische onderwerpen die u in deze bijdrage aantreft, zijn louter informatieve, algemene besprekingen en kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Pauwels Advocaten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op deze informatie. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.